sprawdzian po klasie 6

Sprawdzian 2003

5. Pierwsze polskie programy telewizyjne były oglądane na ekranach mających kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 12 cm i 18 cm. Na którym rysunku prostokąt ten jest przedstawiony w skali 1:6?

zad8

This movie requires Flash Player 9

6. Dzieci sporządzały w szkole słowniczek wyrazów związanych z telewizją. W którym szeregu uporządkowały je w kolejności alfabetycznej?

A. ekran, emisja, studio, spiker, kamera, kineskop
B. spiker, studio, kamera, kineskop, ekran, emisja
C. kamera, kineskop, spiker, studio, ekran, emisja
D. ekran, emisja, kamera, kineskop, spiker, studio

This movie requires Flash Player 9
W instrukcji obsługi telewizora znalazły się następujące ostrzeżenia:

  • Wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, jeśli nie używasz telewizora przez dłuższy czas.
  • Nie zdejmuj tylnej pokrywy odbiornika, ponieważ odsłonięte elementy znajdują się pod napięciem.
  • Nie narażaj telewizora na działanie deszczu lub nadmiernej wilgoci.
  • Unikaj wystawiania odbiornika na bezpośrednie działanie promieni słońca lub innych źródeł ciepła.

7. Instrukcja ostrzega, że nie powinno się

A. odłączać telewizora od sieci na dłuższy czas.
B. stawiać na telewizorze doniczek z roślinami.
C. włączać telewizora do sieci za pomoc przedłużacza.
D. umieszczać telewizora z dala od kaloryfera lub pieca.

This movie requires Flash Player 9